3 Methods of Making Payment by Purchasing Online: 3 วิธีในการจ่ายเงินออนไลน์

1.) By Credit Card from the link : https://www.pay.sn/roavthailand

โดยจ่ายผ่านบัตรเครดิต ตามลิ้งค์ https://www.pay.sn/roavthailand

2.) By Paypal from website (when check out): www.roavthailand.com

โดยจ่ายผ่าน Paypal จากเว็ปไซต์ หลังเลือกสินค้า: www.roavthailand.com

3.) By Direct Money Transfer: โดยการโอนเงิน

Bank Account: 253-002-5876 (Krungsri Ayudhaya Bank) เลขบัญชี 

 253-002-5876 (ธนาคารกรุงศรี)

Account Name: IGNIS Company Limited. ชื่อบัญชี บริษัท อิกนิส จำกัด